اسرار ازل را نه تو دانی و نه من       وین حرف معما نه تو خوانی ونه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو     چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

خیام


 منم آن معلول بیعلت که علت هاست پیوندم                   چو ازل پدر پدرم و ابد فرزند فرزندم

 بیدل